Jsme sociálním podnikem.

Umíme to. S respektem. Férově. Lidsky.

 
Společensky prospěšným cílem společnosti Teamium je přispívat k podpoře sociálního začleňování vytvářením pracovních míst pro zdravotně znevýhodněné občany z blízkého okolí. V Teamiu reinvestujeme část svého zisku zpět do společnosti pro podporu této aktivity.
Deklarujeme plnění čtyř principů sociálního podnikání:

 

1. Sociální princip

Zavazujeme se, že podíl zaměstnaných znevýhodněných osob v naší společnosti bude činit minimálně 50% ze všech zaměstnanců společnosti. K 31. 12. 2022 je podíl osob se zdravotním znevýhodněním na celkovém počtu zaměstnanců společnosti 90,1%. Naší cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním postižením

Znevýhodněným osobám poskytujeme integrační pracovní a psychosociální podporu jak v období zapracování, tak i následně dle individuálních potřeb každého zaměstnance. Usilujeme o maximální rozvoj potenciálu každého jednotlivce se zohledněním specifických potřeb. Poskytujeme i další podpůrné služby (například možnost využívat právní konzultace či finanční poradenství, možnost získat bezúročné zaměstnanecké půjčky a podobně).

V Teamiu uplatňujeme demokratický styl vedení. Zaměstnanci se spolupodílí na tvorbě směřování firmy, i když jednatel si ponechává svou odpovědnost v konečných rozhodnutích. Společnost umožňuje zaměstnancům ze znevýhodněných skupin vzdělávání dle individuálních možností.

Zaměstnance pravidelně informujeme o dění v celé společnosti, a to prostřednictvím sdílení informací či dokumentů na firemním intranetu.

 

 

2. Ekonomický princip

Zavazujeme se, že 51% ročního zisku reinvestujeme zpět do rozvoje společnosti.  Reinvestice jsou určeny zejména k vytváření nových pracovních míst pro osoby se znevýhodněním a k rozvoji těch stávajících, dále k profesnímu a osobnostnímu rozvoji zaměstnanců, rozvoji poskytovaných podpůrných služeb, nákupu nových zařízení a technologií, modernizaci a zlepšení pracovního prostředí zaměstnanců, k zavádění nových služeb či k investicím do marketingu podniku.

Deklarujeme, že manažerské řízení podniku je nezávislé na externím zřizovateli či vlastníkovi a tržby z prodeje služeb (ale i výrobku a zboží) tvoří nejméně 30% z celkových výnosů podniku.

 

 

3. Enviromentální princip

Přistupujeme šetrně k životnímu prostředí a svému okolí a podporujeme ekologické myšlení u svých zaměstnanců. Používáme energeticky šetrné spotřebiče, ať už se jedná o počítače, ledničky nebo žárovky. Nakupujeme re-use kancelářskou techniku i nábytek, důsledně třídíme odpad, minimalizujeme tisk dokumentů. V kavárně Teamcaffe dbáme na kvalitu nakupovaných surovin. Upřednostňujeme tradiční způsob výroby našich i pořizovaných produktů bez přídatných látek. Při balení našich produktů využíváme vratné či recyklovatelné obaly

 

 

4. Lokální princip

Upřednostňujeme kooperaci s místními a regionálními podniky a společnostmi.

Spolupracujeme se samosprávami obcí, v nichž působíme, se sociálními podniky, s místními úřady práce a s místními organizacemi, které se věnují podpoře zaměstnávání zdravotně znevýhodněných osob (například Práh jižní Morava, z. ú., Rytmus – od klienta k občanovi, z. ú., Agapo, o. p. s., Paspoint, z. ú., Diecézní charita Brno a další). Upřednostňujeme lokální dodavatele (kancelářské potřeby, občerstvení, káva, úklid, grafické služby, reklama) a odběratele (služby pro seniory v místě bydliště, odběr kávy či občerstvení, apod.). Většina našich zaměstnanců má trvalé bydliště přímo v místě našich poboček.

Teamium, s.r.o.

Špitálská 885/2a, Praha 9, 190 00

IČO: 04179820

email: irena.andelova@teamium.cz

telefon: + 420 731 136 997

 

©2023 Teamium, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.